Omavalvontasuunnitelma

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Palvelujentuottajan/yrityksen nimi: Aperyco Oy
Palveluntuottajan/yrityksen Y-tunnus: 2803541-6
Kunnan nimi (jossa palvelua tuotetaan): Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi

Tuotettavat palvelut, asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan ja asiakaspaikkamäärä:
Henkilökohtainen apu, Omaishoidon sijaistus, Kotihoito, Ikääntyneiden päivätoiminta

Yrityksen katuosoite: Isonniitynkatu 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Yrityksen vastaava esihenkilö: Keimo Kaunisto
Puhelin: 050 382 2658
Sähköposti: keimo.kaunisto@gmail.com

Toimintayksikön nimi ja osoitetiedot, jos palvelu tuotetaan toimintayksikössä:
Henkilökohtainen apu / Helsinki
Henkilökohtainen apu / Espoo
Henkilökohtainen apu / Kirkkonummi
Omaishoidon sijaistus / Helsinki
Omaishoidon sijaistus / Espoo
Omaishoidon sijaistus / Vantaa
Kotihoito / Helsinki
Kotihoito / Espoo
Kotihoito / Vantaa
Ikääntyneiden päivätoiminta / Helsinki
Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat:

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Toiminta-ajatus

Visio

Toimiva asiakkaan suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen asiakkaan elämän eri vaiheissa. Suomalaisomisteinen sosiaali ja terveysalan
yritys, joka on vahva toimija pohjoismaisissa suurissa kaupungeissa vuonna 2025.

Palvelulupaus

Kohtelemme asiakkaitamme ja henkilöstöämme reilusti ja oikeudenmukaisesti. Asiakkaamme
saavat parasta mahdollista palvelua heidän erilaisissa tarpeissaan.

Palvelun myyminen

Asiakkaamme ovat palveluseteli asiakkaita. Markkinointi tapahtuu Palse.fi ja Parastapalvelua.fi
sivustolla olevan yritysesittelyn avulla. Näiden esittelyjen perusteella asiakas ottaa yhteyttä meihin.
Asiakkaan kanssa sovitaan tapaaminen, jossa esittelemme toimintaamme ja selvitämme asiakkaan
tarpeet. Tämän pohjalta tehdään sopimus palvelusta.
Mitä lisäarvoa ja hyötyjä tarjoamme – myös suhteessa kilpailijoihimme – ja miten
rakennamme luottamuksellisen asiakassuhteen?
Luotettavuus ja asiakkaan kuunteleminen on toimintamme ehdoton edellytys. Hyvä, luotettava
henkilöstö on ratkaisevassa asemassa. Lisäksi palvelu alttius ja palvelun nopeus ovat tärkeitä.
Pyrimme huomioimaan asiakkaan kokonaisvastuullisesti.
Miten ostavasta asiakkaasta saadaan kanta-asiakas, ja miten hänestä meitä muille
suositteleva lojaali asiakas?
Laadukkaalla, luotettavalla ja turvallisella avustuspalvelulla. Suosittelijaksi tyytyväisyyskyselyllä,
jossa kysytään onko asiakas valmis suosittelemaan meitä. Henkilöstömme luotettavuus ja
halu auttaa asiakkaita.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Asiakas
Tavoitteena on asiakkaan kokeman yksittäisten palvelutapahtumien ja heidän
mielikuvansa yrityksestämme:
• luotettava
• kunnioittaa asiakasta
• on proaktiivinen ja palvelualtis
• vastaa nopeasti asiakkaan yhteydenottopyyntöihin
• ratkaisee asiakkaan tarpeet nopeasti ja laadukkaasti
• tarjoaa asiakkaalle mielenkiintoisia ja monipuolisia palveluja

Henkilöstö
Yritys odottaa työntekijöiltään
• asiakkaiden ja vanhempien / hoitajien kunnioitusta
• täsmällisyyttä
• jos myöhästyy tai kokonaan estyy, ilmoitetaan siitä riittävän ajoissa
• positiivisuutta
• tavoitettavuus työaikana tekstiviestitse
• antaa tukea ja informaatiota asiakkaille
• nopeutta asioiden hoidossa
• oman työn arvostamista

Aperyco tarjoaa työntekijöilleen
• mielenkiintoisen työpaikan erityisryhmien parissa
• erilaisia urakehityspolkuja
• arvostusta työntekijöilleen
• työehtosopimuksen mukaisen palkkauksen

Tavarantoimittaja / Kumppanit
Etsimme kumppaneita, joiden palvelut tukevat omia palveluitamme ja jossa molemmat
haluavat suositella toisiaan.

RISKIENHALLINTA

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen
Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista
Perehdytysoppaat ( Henkilökohtainen apu, Kotihoito, Omaishoidon sijaistus, Päivätoiminta )
Toimintaohjeet ( Kotihoito )
Sosiaalihuoltolain 48 menettelyohje ja Ilmoituslomake
Muut omavalvontasuunnitelmassa olevat ohjeet.

Riskien tunnistaminen
Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja
riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus?
Henkilökuntaa ohjeistetaan tuomaan esille havaitsemansa riskit ja epäkohdat. Tiedot voidaan
kertoa suullisesti kasvokkain tai puhelimitse vastuuhenkilölle, joka käsittelee nämä asiat ja
tuo tarvittaessa esiin Johtoryhmälle. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja käsittelee sille
tuodut asiat.

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen
Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?
Vastuuhenkilön tai koordinaattorin saadessa tiedon tapahtumasta asia käsitellään nopeasti
tapahtumaan osallistuneiden osalta ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet vastuuhenkilön johdolla. Tapahtumasta tehdään raportti, joka talletetaan. Raportti
lähetetään tarvittaessa kunnan edustajille sekä tapahtumaan osallistuneille.

Korjaavat toimenpiteet
Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen
Yrityksen johtoryhmässä käsitellään kuukausittain vastuuhenkilön tekemä yhteenveto
laadusta ja mahdollisesti tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano
Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan
henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille?
Henkilökunnalle lähetetään kuukausittainen uutiskirje, jossa tiedotetaan myös muuttuneista
ohjeista ja käytännöistä

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt
Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?
Shani Livson, Sini Koskinen, Keimo Kaunisto
Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot)
Keimo Kaunisto, Toimitusjohtaja, keimo.kaunisto@aperyco.fi, puh 050 382 2658

Omavalvontasuunnitelman seuranta
Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus?
Vastuuhenkilö päivittää omavalvontasuunnitelmaa tarvittaessa ja suunnitelma hyväksytään
yrityksen johtoryhmässä.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus
Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?
Omavalvontasuunnitelma on yrityksen tiloissa nähtävänä.

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Palvelutarpeen arviointi
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään?
Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan haastattelemalla asiakasta ja tarvittaessa lähipiiriä.
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?
Asiakas on pääroolissa palvelutarpeen arvioinnissa.

Hoito- ja palvelussuunnitelma
Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seurataan?
Palvelusuunnitelma laaditaan haastattelemalla. Asiaa seurataan yhteydenotoilla
asiakkaaseen. Palvelusuunnitelman toteutumista seurataan jatkuvasti ja päivitetään
tarvittessa.
Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asiakaan näkemys
tulee kuulluksi?
Perehdytyksessä.
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen
mukaisesti?
Perehdytyksessä.

Asiakkaan kohtelu
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten
yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja
omannäköiseen elämään?
Henkilökunnan perehdytyksessä ja perehdytyssuunnitelmassa korostetaan asiakkaan
itsemääräämisoikeutta. Ohjeissa kerrotaan, että asiakkaan tiedot ovat luottamuksellisia ja
niistä ei saa kertoa ulkopuolisille. Palvelutapahtuma pyritään aina toteuttamaan asiakkaan
toiveiden mukaisesti jos se ei ole vastoin asiakkaan omaa etua.
Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksikössä on
sovittu ja ohjeistettu?
Aperyco Oy:n palvelut ovat avopalveluja, joihin ei kuulu laissa säädettyjä
rajoittamistoimenpiteitä.
Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään?

Asiakkaan asiallinen kohtelu
Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua
havaitaan?
Perehdytyssuunnitelmassa korostetaan asiakkaan kunnioittamista ja yrityksen arvoja.
Samoin yrityksen henkilöstötilaisuuksissa korostetaan asiakkaan kunnioittamista. Lisäksi
säännöllisillä yhteydenotoilla asiakkaaseen ja/tai hänen huoltajaansa/hoitajaansa
varmistetaan asiakkaan näkemys. Jos epäasiallista toimintaa havaitaan, asia selvitetään
asianomaisilta ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema
epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?
Epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne käsitellään selvittämällä ensin
osapuolilta mitä on tapahtunut ja mistä syystä. Tämän jälkeen selvitetään miten asiakas tai
hänen edustajansa haluaa asia suhteen toimia. Jos asiassa päästään neuvotteluratkaisuun,
toimitaan sen mukaan. Joissain tilanteissa päädytään vaihtamaan henkilökohtainen avustaja.
Jos asiakas tai hänen edustajansa haluaa vaihtaa palveluntarjoajaa, vastuuhenkilö neuvoo
asiakasta tai hänen edustajaansa miten hän voi sen tehdä ja ottaa yhteyttä kunnan edustajiin
asian selvittämiseksi. Kaikista tilanteista tehdään erillinen raportti.

Asiakkaan osallisuus
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen
Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan
kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään?
Kuulemme asiakkaalta ja asiakkaan edustajalta suullista palautetta palvelutilanteissa ja
muissa yhteydenottotilanteissa. Kirjallisen tai suullisen asiakastyytyväisyyskyselyn
toiminnasta teemme kerran vuodessa sekä aina asiakassuhteen päättyessä. Kysely tehdään
suoraan asiakkaalle tai poikkeustapauksessa asiakkaan edustajalle. Tämän lisäksi yksikön
vastuuhenkilö ottaa asiakkaisiin yhteyttä epäsäännöllisesti ja kyselemme kuulumisia.
Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?
Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset käsitellään ja käydään yhdessä läpi henkilöstön
kanssa yhteisissä tilaisuuksissa. Samalla sovitaan yhdessä toimenpiteet, jotka tulosten
perusteella tehdään. Näistä toimenpiteistä tiedotetaan myös asiakkaalle ja hänen
edustajilleen kirjeitse/sähköpostitse/puhelimitse.

Asiakkaan oikeusturva
Muistutuksen vastaanottaja Keimo Kaunisto
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista
Espoo: https://www.espoo.fi/fi-fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/sosiaali_ja_potilasasiamies
Helsinki: https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/asiamiehet/yhteystiedot-ja-tehtavat
Vantaa:https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-
_ja_terveydenhuollon_toimiala/potilaan_ja_asiakkaan_oikeudet/sosiaali_ja_potilasasiamies
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista
Kuluttajaneuvonta: 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15)
Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja
sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan.
http://www.kkv.fi/yhteystiedot/
Kuluttajaneuvonnasta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. Kuluttajaneuvonta:
avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa (vain kuluttajan
aloitteesta)
antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista
Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja
huomioidaan toiminnan kehittämisessä?
Muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään yrityksen johtoryhmässä.
Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 14 vuorokautta

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista
toimintakykyä sekä osallisuutta?
Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen:
Ensimmäisessä tapaamisessa asetetaan tavoitteet aikuisten, lasten ja nuorten liikunta- ja
harrastustoiminnalle, jotka tarkastetaan säännöllisin välein tapahtuvissa tapaamisissa.
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden
toteutumista seurataan?
Nämä asiat käydään läpi säännöllisin aikavälein tapahtuvissa asiakastapaamisissa.

Ravitsemus
Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty?
Asiakkuuden alussa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelmat. Esitietojen kartoittamisessa on
apuna esitietolomake. Asiakkaan ja/tai hänen läheisensä kanssa käydään läpi yksilölliset
tarpeet myös ravitsemuksen osalta. Hoitosuunnitelmaan määritellään asiakkaan yksilölliset
tavoitteet hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi. Arviointi tapahtuu hoitajien ja asiakkaan ja
hänen läheisensä yhteistyönä.
Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon?
Kts edellinen kohta.
Miten asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seurataan?
Tavoitteiden toteutumista kirjataan ja arvioidaan käyntien yhteydessä ja tarvittaessa
hoitosuunnitelmaa muutetaan.

Hygieniakäytännöt
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita
vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja
palvelusuunnitelmien mukaisesti?
Kts. Hygieniaohje.
Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään?
Kts. Hygieniaohje.
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?
Asiakaskohtaisesti asiakkaan välineillä.
Miten henkilökunta on koulutettu/perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuollon
toteuttamiseen ohjeiden ja standardien mukaisesti?
Perehdytysohjeen mukaisesti.

Terveyden- ja sairaanhoito
Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja
äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?
Asiakkaan suunhoito on omalla vastuulla. Kiireellisissä sairaanhoidon tarpeissa soitetaan
numeroon 112.
Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?
Asiakkaan hoitosuunnitelman mukaan edistetään terveyttä ja seuranta 6 kuukauden välein
tai tarvittaessa.
Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?
Shani Livson.

Lääkehoito
Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään?
Lääkehoitosuunnitelma on tilattu ulkopuoliselta palveluntuottajalta ja se päivitetään
vuosittain.
Kuka vastaa lääkehoidosta?
Sairaanhoitaja Shani Livson. Mikäli asiakas ei itse pysty huolehtimaan omista lääkkeistään,
niin hoitaja, joka on saanut asianmukaisen lääkehoitokoulutuksen avustaa tai toteuttaa
lääkehoidon.

Monialainen yhteistyö
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty?
Palvelusopimusta tehtäessä asiakkaan ja/tai hänen läheisensä kanssa käydään läpi, mitä
muita palveluja hän käyttää, kuka on hänen sosiaalityöntekijänsä jne. Asiakkaalta pyydetään
suostumus, keihin muihin palvelunantajiin Aperyco Oy:n johto ja asiakasta hoitava
henkilöstö saa olla yhteydessä esimerkiksi riittävän tiedonkulun varmistamiseksi.
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja
asiakasturvallisuusvaatimuksia?
Alihankintayritys tarkastetaan ennen yrityksen valintaa. Säännöllisillä asiakaskyselyillä
varmistetaan alihankkijan laadukas toiminta.

7 ASIAKASTURVALLISUUS

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä
tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?
Aina vaaratilanteen sattuessa keskustellaan johtoryhmässä tarvittavista toimenpiteistä ja
miten asiakas- ja henkilöstön turvallisuutta voidaan parantaa.

Henkilöstö
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet
Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?
Tilanne 1.9.2021.
2 Sairaanhoitajaa
3 Sosionomia
7 Lähihoitajaa

Lisäksi yrityksellämme on noin 100 henkilökohtaista avustajaa.

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet?
Sijainen valitaan aina sopivuuden mukaan.
Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?
Ylläpidetään henkilöstöpoolia uusista potentiaalisesta henkilöstöstä.
Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että
lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa?
Jätetään kalenteriin aikaa myös tehtävien organisointiin.
Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöstön määrä?
Käytämme kotihoidossa, omaishoidon sijaistuksessa, ikääntyneiden päivätoiminnassa ja
lapsiperheiden kotipalvelussa vain koulutettua henkilökuntaa.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet
Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?
Rekrytoimme työntekijöitä luotettavuuden, soveltuvuuden, työkokemuksen, osaamisen,
taitojen ja asenteen perusteella. Sitoudumme takaamaan kaikille työnhakijoille tasavertaiset
mahdollisuudet ja huolehdimme tasa-arvoisesta kohtelusta rekrytointitilanteissa. Kaikkien
rekrytoitavien työhistoria ja sopivuus työhön pyritään selvittämään mahdollisimman
tarkkaan.
Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa
työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?
Lasten kanssa työkentelevien on näytettävä rikosrekisteriote rikostaustan tarkistamiseksi
lasten kanssa työskentelyä varten. Rekrytoitavien henkilöiden työhistoria pyritään
selvittämään tarkoin erityisesti työskentelyistä lasten kanssa.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta
Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja
omavalvonnan toteuttamiseen.
Kaikille henkilöille jaetaan omavalvontasuunnitelma ja perehdytyssuunnitelma ja asiat
käydään läpi perehdytyksessä.
Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?
Uudelle työntekijälle järjestetään ensiapukurssi ja hänen lupansa ja kokemuksensa
lääkehoidon toteuttamisesta selvitetään. Lääkehoidon teoria-koulutus järjestetään Pro Eduverkkokoulutuksena ja lääkehoidon näytöt suoritetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.
Koulutusten voimassaoloa ja tarvetta seurataan kirjaamalla kunkin käymät koulutukset
sähköiseen järjestelmään. Koulutustarpeita kartoitetaan asiakastyön vaatimien tarpeiden
perusteella ja keskusteluin työntekijöiden kanssa. Lääkehoitoon liittyviä koulutuksia
erityisryhmille on saatavilla esimerkiksi Iäkkäiden ja muistisairaiden hoitoon.

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai
niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten
korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku 3 Riskienhallinta).
Kts riskienhallinta.

Toimitilat
Tilojen käytön periaatteet
Tiloja käytetään ikääntyneiden päivätoiminnassa 8 ikääntyneelle henkilölle. Päivätoiminnan
toiminta-ajat ovat arkisin klo 8:00 – 16:00 välisenä aikana. Tiloissa järjestetään monipuolista
virikkeellistä toimintaa, mm. liikuntaa, askartelua, musiikkia ja ruokailua.
Tämän lisäksi pienempää huonetta käytetään kotihoidon tukikohtana.

Teknologiset ratkaisut
Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkaisuja yksiköllä
on käytössään?
Yrityksen tiloissa ei ole kulunvalvontaa.
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja
hälytyksiin vastaaminen varmistetaan?
Asia käydään perehdytyksessä läpi, se kirjataan hoitosuunnitelmaan ja käyntien lopussa
varmistetaan että laite on ranteessa tai vastaavassa paikassa käytettävissä ja laite toimii,
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot?
Sini Koskinen, Sosiaalipalvelujen johtaja, sini.koskinen@aperyco.fi, 050 325 0032

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden
hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen?
Laitteet ja apuvälineet tarkastetaan ennen niiden käyttöä.
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset
vaaratilanneilmoitukset?
Henkilöstön perehdytyksessä käydään nämä läpi.
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
Sini Koskinen, Sosiaalipalvelujen johtaja, sini.koskinen@aperyco.fi, 050 325 0032

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN

Asiakastyön kirjaaminen
Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen?
Asia käydään läpi perehdytyksessä.
Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti?
Lähiesimies tarkistaa edellisen päivän tapahtumat seuraavana arkipäivänä.
Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn
liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä?
Tietosuojaseloste käydään perehdytyksessä läpi.
Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan
liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?
Asia käydään läpi perehdytyksessä ja tarvittaessa järjestetään lisäkoulutusta.
Työsopimuksessa työntekijä sitoutuu noudattamaan vaitiolovelvollisuutta allekirjoittaessaan
sen.
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Keimo Kaunisto
Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste?
Kyllä

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet
Äkillisten poissaolojen sijaisjärjestelyt.

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.